LatviešuEnglish

Trešdiena, 20.Augusts, 2014, Bernhards, Boriss
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Apbalvojumi

Versija drukāšanai

 

  
Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums
„Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumiem”
Grozījumi:
27.09.2012. sēdes lēmums Nr.274, prot. Nr.13, 33.§
 
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šis NOLIKUMS nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā- PAŠVALDĪBA) apbalvojumus un to piešķiršanas kārtību.
1.2. PAŠVALDĪBAI ir šādi apbalvojumi:
1.2.1. GODA VALMIERIETIS;
1.2.2. GADA VALMIERIETIS;
1.2.3. PATEICĪBA;
1.2.4. BALVA IZGLĪTĪBĀ;
1.2.5. BALVA KULTŪRĀ;
1.2.6. SPORTISKIE SASNIEGUMI;
1.2.7. GADA SPORTISTS, GADA SPORTISTE, GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA un GADA TRENERIS;
1.2.8. BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTA LAUREĀTS;
1.2.9. Par sasniegumiem interešu un profesionālajā izglītībā; 
1.2.10. PAR SASNIEGUMIEM mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.
1.2.11. APBALVOJUMS „Par teicamām sekmēm mācību darbā
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2012. sēdes lēmumu Nr.274)
1.2.12. VALMIERAS JAUNIEŠU BALVA.
 
2. Apbalvojuma „GODA VALMIERIETIS” piešķiršanas kārtība
2.1. Apbalvojumu „GODA VALMIERIETIS" piešķir PAŠVALDĪBA par sevišķiem nopelniem Valmieras labā, kas var izpausties valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
2.2. Apbalvojuma „GODA VALMIERIETIS" saņemšanai var pretendēt gan Valmieras pilsētas iedzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo un darbojas Latvijā vai ārzemēs.
2.3. Apbalvojuma „GODA VALMIERIETIS" atribūts ir simboliska balva un apliecinājuma raksts.
2.4. Pretendentus apbalvojuma „GODA VALMIERIETIS" saņemšanai var izvirzīt fiziskas vai juridiskas personas individuāli vai kolektīvi, rakstiski, elektroniski vai telefoniski informējot PAŠVALDĪBU.
2.5. APBALVOJUMA „GODA VALMIERIETIS” saņēmējus apstiprina PAŠVALDĪBAS dome.
2.6. APBALVOJUMU „GODA VALMIERIETIS" personai piešķir tikai vienu reizi.
 
3. Apbalvojuma „GADA VALMIERIETIS” piešķiršanas kārtība
3.1. „GADA VALMIERIETIS" ir PAŠVALDĪBAS apbalvojums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā par konkrētu periodu  ne vairāk kā 1 (vienai) personai konkrētā nominācijā un vairāk kā 10 (desmit) personām kopumā.
3.2. Pretendentus apbalvojuma „GADA VALMIERIETIS" saņemšanai var izvirzīt fiziskas vai juridiskas personas individuāli vai kolektīvi, rakstiski, elektroniski vai telefoniski informējot PAŠVALDĪBU.
3.3. Pretendentu pieteikšanu APBALVOJUMA „GADA VALMIERIETIS" saņemšanai PAŠVALDĪBA izsludina ar publikāciju laikrakstā „Valmiera domā un rada” un interneta portālā www.valmiera.lv.
3.4. Iesniedzot pieteikumu par personu APBALVOJUMA „GADA VALMIERIETIS" saņemšanai, jānorāda:
3.4.1. ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos;
3.4.2. vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuru (-iem) ierosina apbalvot.
3.5. APBALVOJUMA „GADA VALMIERIETIS" saņēmējus apstiprina PAŠVALDĪBAS dome.
3.6. APBALVOJUMU „GADA VALMIERIETIS" par jauniem nopelniem jau iepriekš apbalvotai personai var piešķirt vairākkārt, bet ne biežāk kā reizi 3 (trīs) gados.
3.7. APBALVOJUMA „GADA VALMIERIETIS" atribūts ir simboliska balva un apliecinājuma raksts.
 
4. PATEICĪBAS piešķiršanas kārtība
4.1. PATEICĪBU piešķir ar PAŠVALDĪBAS domes priekšsēdētāja rīkojumu, atzīmējot tādus personu sasniegumus, par kuriem netiek piešķirti citi PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMI.
4.2. PATEICĪBAS atribūts ir pateicības raksts.
4.3. PATEICĪBU piešķir, pamatojoties uz motivētu iesniegumu, kurā jānorāda
4.3.1. ieteiktā apbalvojamā vārds, uzvārds, ieņemamais amats;
4.3.2. vispusīgs to nopelnu apraksts, par kuru (-iem) ierosina apbalvot.
4.4. Ierosinājums PATEICĪBAS saņemšanai var iesniegt PAŠVALDĪBAS struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrību pārstāvji.
4.5. PATEICĪBU var piešķirt atkārtoti.
 
5. Apbalvojuma „BALVA IZGLĪTĪBĀ” piešķiršanas kārtība
5.1. APBALVOJUMA „BALVA IZGLĪTĪBĀ” mērķis ir pateikties PAŠVALDĪBAS dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā un sasniegumiem izglītībā.
5.2. APBALVOJUMA „BALVA IZGLĪTĪBĀ” atribūts ir simboliska balva un apliecinājuma raksts.
5.3. APBALVOJUMU „BALVA IZGLĪTĪBĀ” piešķir PAŠVALDĪBAS dibināto vispārējās, speciālās, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes, kā arī interešu izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem par pašaizliedzību, humānismu, augstu profesionālo meistarību un radošu darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes vai izglītības sistēmas attīstībā, kā arī par prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību un personības izaugsmi mācību un interešu jomā, un par veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem un citiem izglītības iestādes sadarbības partneriem iepriekšējā mācību gadā.
5.4. Pretendentu pieteikšanu APBALVOJUMA „BALVA IZGLĪTĪBĀ” saņemšanai PAŠVALDĪBA izsludina, rakstiski informējot katru izglītības iestādes vadītāju.
5.5.   APBALVOJUMA „BALVA IZGLĪTĪBĀ” piešķiršanai katra PAŠVALDĪBAS dibinātā vispārējās izglītības iestāde, pamatojoties uz izglītības iestādes padomes lēmumu, atbilstoši Nolikumam izvirza līdz 2 (diviem) pretendentiem. Izņēmums ir vispārējās izglītības iestādes, kam ir struktūrvienības. Tās izvirza 3 (trīs) pretendentus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2012. sēdes lēmumu Nr.274)
5.6. APBALVOJUMA „BALVA IZGLĪTĪBĀ” piešķiršanai katra PAŠVALDĪBAS dibinātā pirmsskolas, speciālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāde, pamatojoties uz izglītības iestādes padomes lēmumu, atbilstoši Nolikumam izvirza - 1 (vienu) pretendentu. Izņēmums ir pirmsskolas izglītības iestādes, kurām ir struktūrvienības. Tās izvirza 2 (divus) pretendentus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2012. sēdes lēmumu Nr.274)
5.7. APBALVOJUMU „BALVA IZGLĪTĪBĀ” vienai personai var piešķirt vairākkārt, bet ne biežāk kā reizi 5 (piecos) gados.
 
6. Apbalvojuma „BALVA KULTŪRĀ” piešķiršanas kārtība
6.1. APBALVOJUMA „BALVA KULTŪRĀ” mērķis ir veicināt sabiedrībā izpratni par kultūras pozitīvo ietekmi uz kopējiem pilsētas un valsts attīstības procesiem. veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras procesu virzībā, kā arī motivēt kultūras darbiniekus.
6.2. APBALVOJUMA „BALVA KULTŪRĀ” atribūts ir simboliska balva un apliecinājuma raksts.
6.3. APBALVOJUMU „BALVA KULTŪRĀ ” piešķir šādā nominācijās:
6.3.1. par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu;
6.3.2. par jaunām un inovatīvām darba formām;
6.3.3. gada amatiermākslas kolektīvs;
6.3.4. gada pasākums kultūrā Valmierā;
6.3.5. gada cilvēks kultūrā Valmierā.
6.4. APBALVOJUMA „BALVA KULTŪRĀ” pretendenti var būt PAŠVALDĪBAS kultūras iestādes, kultūras darbinieki, mākslinieki, radošie kolektīvi, biedrības, nodibinājumi un to dalībnieki, biedri.
6.5. Pretendentu pieteikšanu APBALVOJUMA „BALVA KULTŪRĀ” saņemšanai nominācijās PAŠVALDĪBA izsludina, publicējot paziņojumu laikrakstā „Valmiera domā un rada”, kā arī interneta vietnē www.valmiera.lv.
6.6. APBALVOJUMA „BALVA KULTŪRĀ” piešķiršanai 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. nominācijās PAŠVALDĪBAS dibinātās iestādes, Valmiera bibliotēka, Valmieras muzejs, Valmieras izglītības iestādes, Valmieras Kultūras centrs, Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda”, atbilstoši Nolikumam izvirza līdz 2 (diviem) pretendentiem katrā nominācijā.
6.7. APBALVOJUMA „BALVA KULTŪRĀ” piešķiršanai 6.3.4., 6.3.5. nominācijās PAŠVALDĪBA organizē iedzīvotāju aptauju.
6.8. Lai pieteiktu pretendentus, jāaizpilda pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.2) un jāiesniedz PAŠVALDĪBĀ Lāčplēša ielā 2,Valmierā, LV-4201, līdz kalendārā gada 31.martam.
6.9. APBALVOJUMU „BALVA KULTŪRĀ ” 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. nominācijās vienai personai var piešķirt vairākkārt, bet ne biežāk kā reizi 5 (piecos) gados.
 
7. Apbalvojuma „SPORTISKIE SASNIEGUMI” piešķiršanas kārtība
7.1. APBALVOJUMA „SPORTISKIE SASNIEGUMI” mērķis ir sumināt sportistus, sportistu komandu, viņu trenerus un sporta klubus par ievērojamiem sasniegumiem sportā. 
7.2. apbalvojuma „Sportiskie sasniegumi” pretendenti ir Valmieras pilsētā vai citviet reģistrētas sporta organizācijas, kuras dod vai ir devušas būtisku ieguldījumu Valmieras pilsētas vārda popularizēšanā, kā arī sportisti vai komandas, kas tajās darbojas. 
7.3. apbalvojums „Sportiskie sasniegumi” tiek piešķirts, ņemot vērā informāciju par sportistu vai komandu sasniegumiem nekomerciālo sacensību, kuras apstiprinājušas attiecīgo sporta veidu federācijas, pieaugušo (tajā skaitā veterānu) konkurencē periodā no kalendārā gada 1.decembra līdz kārtējā gada 30.novembrim.
7.4. Pretendēt apbalvojuma „Sportiskie sasniegumi” saņemšanai var individuāli startējošie sportisti, kuri:
7.4.1. izpildījuši Olimpisko un Paraolimpisko (turpmāk tekstā Olimpisko) spēļu kvalifikācijas normatīvu un iekļauti Latvijas Olimpiskās komandas sastāvā;
7.4.2. Pasaules čempionātā vai pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.-12.vietu olimpiskajos sporta veidos, vai 1.-8.vietu neolimpiskajos sporta veidos;
7.4.3. Eiropas čempionātā vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā izcīnījuši 1.-8.vietu olimpiskajos sporta veidos, vai 1.-6.vietu neolimpiskajos sporta veidos;
7.4.4. Latvijas valsts individuālajā vai komandu čempionātā izcīnījuši 1.vietu;
7.4.5. Komandā startējošiem sportistiem, kas iekļauti Latvijas izlases komandas sastāvā olimpiskajā sporta veidā;
7.4.6. Sporta spēļu komandām, kas:
7.4.6.1. Baltijas valstu vai cita starptautiskā mēroga čempionātos komandu vērtējumā izcīnījušas 1.-8.vietu,
7.4.6.2. Latvijas valsts čempionātā (augstākajā līgā vai virslīgā) komandu vērtējumā izcīnījušas 1.-6.vietu.
7.5. Pieteikumu apbalvojuma „Sportiskie sasniegumi” saņemšanai var iesniegt sportisti, treneri, sporta klubu vai organizāciju pārstāvji, sporta entuziasti. Pieteikumam jāpievieno ziņas par sportista un/vai komandas sasniegumiem sacensībās, tās pamatojot ar oficiāla dokumenta kopiju vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājas lapā.
7.6. Pieteikumi jāiesniedz PAŠVALDĪBĀ Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201, līdz kalendārā gada 31.oktobrim. Pēc 31.oktobra iesniegtos pieteikumus nevērtēs.
7.7. Par novembrī iegūtajiem sportiskajiem sasniegumiem, kas atrunāti Nolikuma 7.4.punktā, pieteikumus apbalvojuma saņemšanai izsludina līdz 30.novembrim. Pēc 30.novembra iesniegtos pieteikumus nevērtēs.
7.8. Apbalvojuma „Sportiskie sasniegumi” atribūts ir simboliska balva.
 
8. Apbalvojumu „GADA SPORTISTS”, „GADA SPORTISTE”, „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA”, „GADA TRENERIS” piešķiršanas kārtība
8.1. APBALVOJUMU „GADA SPORTISTS”, „GADA SPORTISTE”, „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA”, „GADA TRENERIS” mērķis ir sveikt sportistus, sporta spēļu komandas un viņa trenerus par īpašiem un augstiem sasniegumiem sportā. 
8.2. Apbalvojumu „GADA SPORTISTS” vai „GADA SPORTISTE” pasniedz vienam sportistam un „GADA TRENERIS” viņu treneriem. 
8.3. Apbalvojumu„GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA” saņem sporta attiecīga spēļu komanda un „ GADA TRENERIS” tās treneris.
8.4. APBALVOJUMA „GADA SPORTISTS”, „GADA SPORTISTE”, „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA”, „GADA TRENERIS” saņēmējus apstiprina PAŠVALDĪBAS Sporta attīstības padome, izvērtējot sportiskos sasniegumus periodā no sekojošā gada 1.decembra līdz kārtējā gada 30.novembrim.
8.5. APBALVOJUMU „GADA SPORTISTS”, „GADA SPORTISTE”, „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA”, „GADA TRENERIS” atribūts ir simboliska balva.
 
9. Apbalvojuma „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” piešķiršanas kārtība
9.1. APBALVOJUMA „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” mērķis ir popularizēt bērnu un jauniešu saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, sumināt sportistus, sporta spēļu komandas, viņu trenerus par augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu sportā. 
9.2. APBALVOJUMU „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” pasniedz divās nominācijās:  (1) „Par sasniegumiem sportā” un (2) „JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS”:
9.2.1. APBALVOJUMU nominācijā „Par sasniegumiem sportā” piešķir PAŠVALDĪBAS dibināto vispārējās, speciālās, interešu un profesionālās ievirzes un profesionālo izglītības iestāžu oficiāli apstiprināto programmu izglītojamajiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem par sasniegumiem (1.-3.vietu) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un sporta federāciju noteiktajās interešu, profesionālās ievirzes un profesionālās izglītības sporta aktivitātēs Vidzemes, valsts un starptautiskajā (Baltijas, Eiropas un pasaules) mērogā.
9.2.2. APBALVOJUMU nominācijā „JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS” piešķir jaunietim un junioram vecumā no 12 - 19 gadiem, kurš izpildījis Nolikuma 9.3.punktā minētās prasības, un viņa trenerim. Sportistam ir jāpārstāv Valmieras pilsētā reģistrētās sporta organizācijas vai citviet reģistrētās sporta organizācijas, kas dod būtisku ieguldījumu Valmieras pilsētas vārda reklamēšanā.
9.3. Pretendēt APBALVOJUMA nominācijā „JAUNATNES SPORTA LAUREĀTS” saņemšanai var:
9.3.1. individuālajos sporta veidos vecumā no 14-19 gadiem:
9.3.1.1. sportists, kurš iekļuvis Latvijas valsts izlases sastāvā (federācijas apstiprinājums) un piedalījies pasaules, Eiropas, Baltijas valstu jaunatnes, junioru čempionātos,
9.3.1.2. Latvijas pieaugušo čempionāta 1.-3.vietu ieguvēji,
9.3.1.3. Latvijas jaunatnes, junioru meistarsacīkšu 1.-3.vietu ieguvēji olimpiskajos sporta veidos un 1.vietu ieguvēji neolimpiskajos sporta veidos,
9.3.1.4. dalībnieku rezultātus stafešu komandās nevērtē;
9.3.2. individuālajos sporta veidos vecumā no 12-14 gadiem:
9.3.2.1. Latvijas jaunatnes meistarsacīkšu 1.vietu ieguvēji,
9.3.2.2. dalībnieku rezultātus stafešu komandās nevērtē;
9.3.3. komandu sporta veidos:
9.3.3.1. Latvijas jaunatnes un junioru meistarsacīkstēs 1.-3.vietu ieguvēji komandu olimpiskajos sporta veidos visās vecuma grupās no 12 gadiem,
9.3.3.2. Latvijas jaunatnes un junioru meistarsacīkšu 1.vietu ieguvēji komandu neolimpiskajos sporta veidos visās vecuma grupās no 12 gadiem,
9.3.3.3. individuāli sportisti komandu sporta veidos, kuri startējuši Latvijas valsts izlases sastāvā pasaules, Eiropas, Baltijas valstu jauniešu čempionātos; 
9.3.4. Atsevišķos gadījumos var izskatīt priekšlikumus par laureāta nosaukuma piešķiršanu jauniešiem, kuri sasnieguši ievērojamus rezultātus izvērtēšanas periodā. 
9.4. APBALVOJUMS „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” tiek piešķirts 1 (vienā) no nominācijām, vērtējot 1 (vienu) pieteikumā minēto augstāko sasniegumu par sportiskajiem rezultātiem laika posmā no iepriekšējā gada 1.novembra līdz kārtēja gada 31.oktobrim.
9.5. Pieteikumus apbalvojuma saņemšanai APBALVOJUMAM „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” var iesniegt PAŠVALDĪBAS dibinātās izglītības iestādes, sportisti, treneri, sporta klubu vai organizāciju pārstāvji, sporta entuziasti. Pieteikumi kopā ar sacensību protokolu kopijām vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājas lapā, kurā var gūt apstiprinājumu rezultātiem, iesniedzami Valmieras Bērnu sporta skolā katru gadu līdz 5.novembrim. Laikā neiesniegtos pieteikumus Valmieras Bērnu sporta skola un Valmieras sporta attīstības padome neizskata. 
9.6. APBALVOJUMA „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” atribūts ir  balva.
 
10. Apbalvojuma „Par sasniegumiem interešu un profesionālajā izglītībā” piešķiršanas kārtība
10.1. APBALVOJUMA „Par sasniegumiem interešu un profesionālajā izglītībā”mērķi:
10.1.1. popularizēt bērnu un jauniešu saturīgas un lietderīgas brīvās laika pavadīšanas iespējas interešu izglītībā;
10.1.2. aktualizēt interešu izglītības pedagogu profesionālo meistarību, ieguldījumu un kreativitāti pedagoģiskajā darbībā, sekmējot bērnu un jauniešu spēju, talantu, interešu attīstību, radošo pašizpausmju iespējas, kā arī individualitātes un nacionālās identitātes apziņas un dzīves prasmju attīstību;
10.1.3. akcentēt profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu nozīmi bērnu un jauniešu personības un vērtīborientācijas attīstībā un sistemātisku zināšanu un prasmju apguvi mākslā un kultūrā;
10.1.4. novērtēt profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības pedagogu un treneru ieguldījumu izglītībā, teorētiski un praktiski sagatavojot izglītojamos profesionālās kvalifikācijas ieguvei un pilnveidei, kā arī darbam noteiktā profesijā;
10.1.5. izteikt pateicību PAŠVALDĪBAS dibināto izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem par sasniegumiem interešu izglītībā, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā.
10.2. APBALVOJUMU „Par sasniegumiem interešu un profesionālajā izglītībā”piešķir PAŠVALDĪBAS dibināto vispārējās, speciālās, interešu un profesionālās ievirzes un profesionālo vidējo izglītības iestāžu oficiāli apstiprināto programmu izglītojamajiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem par sasniegumiem (1.-3.vietu) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas noteiktajās interešu, profesionālās ievirzes un profesionālās izglītības aktivitātēs Vidzemes, valsts un starptautiskajā (Baltijas, Eiropas un pasaules) mērogā par kārtējo mācību gadu.
10.3. Pretendentu pieteikšanu APBALVOJUMA „Par sasniegumiem interešu un profesionālajā izglītībā”saņemšanai PAŠVALDĪBA izsludina, rakstiski informējot izglītības iestādes vadītāju.
10.4. APBALVOJUMA „Par sasniegumiem interešu un profesionālajā izglītībā”piešķiršanai katrai PAŠVALDĪBAS dibinātajai izglītības iestādei jāaizpilda pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr.1) un, pievienojot sasniegumus apliecinošas dokumentu kopijas, jāiesniedz PAŠVALDĪBAS Valmieras Izglītības pārvaldē Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201, līdz 15.jūnijam.
10.5. APBALVOJUMS „Par sasniegumiem interešu un profesionālajā izglītībā”par sasniegumiem interešu izglītībā, profesionālās ievirzes un profesionālajā izglītībā izglītojamiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem tiek piešķirts, vērtējot 1 (vienu) pieteikumā minēto augstāko sasniegumu.
10.6. Sasniegumi sporta jomā iesniedzami atbilstoši Nolikuma 9.punktam „Apbalvojuma „Bērnu un jauniešu sporta laureāts” piešķiršanas kārtība”.

11. Apbalvojuma „Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos” piešķiršanas kārtība
11.1. APBALVOJUMA „Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos” saņemšanai var pretendēt PAŠVALDĪBAS vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie un pedagoģiskie darbinieki.
11.2. Apbalvojums „Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos” sastāv no naudas balvas vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem atbilstoši šī nolikuma 11.5.punktam, no  balvas - vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem atbilstoši šī nolikuma 11.7.punktam. 
11.3. Vispārizglītojošajai izglītības iestādei līdz katra mācību gada 15.maijam iesniegt pieteikumus par izglītojamā sasniegumiem Valmieras pilsētas un starpnovadu, Vidzemes reģiona, valsts un starptautiskajās mācību olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un par pedagoģisko darbinieku (norādot izglītojamā sagatavotāja mācību priekšmetu olimpiādēm, skolēnu zinātniski pētnieciskā darba vadītāja vārdu un uzvārdu) Valmieras Izglītības pārvaldē. 
11.4. PAŠVALDĪBA informāciju par izglītojamajiem un viņu pedagogu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos saņem no Valmieras Izglītības pārvaldes. 
11.5. Naudas balvas izglītojamajiem tiek piešķirtas pēc šādiem kritērijiem:
11.5.1. dalība pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos;
11.5.2. iegūtas godalgotas vietas (1.-3.) vai atzinības valsts mācību priekšmetu olimpiādēs vai dalība Baltijas valstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos;
11.5.3. dalība valsts mācību priekšmetu olimpiādēs vai iegūtas godalgotas vietas (1.-3.) vai atzinības valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos;
11.5.4. iegūtas godalgotas vietas (1.-3.) vai atzinības Vidzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs vai valsts atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs;
11.5.5. iegūta 1.vieta Valmieras pilsētas un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs vai dalība Vidzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, vai godalgots Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un nominēts dalībai valsts posmā.
11.6. Izglītojamajiem naudas balvas summa tiek izmaksāta pēc labākā sasnieguma un papildus, ja izglītojamais piedalījies vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs vai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, par katru nākamo augstāko 11.5.1., 11.5.2., 11.5.3., 11.5.4., 11.5.5. punktos minēto sasniegumu. Šajā punktā minētās naudas balvas lielums tiek noteikts ar Pašvaldības domes sēdes lēmumu.
11.7. Balva pedagoģiskajiem darbiniekiem tiek piešķirta pēc šādiem kritērijiem:
11.7.1. izglītojamie izvirzīti dalībai pasaules mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos;
11.7.2. izglītojamie ieguvuši godalgotu vietu (1.-3.) vai atzinību valsts olimpiādēs vai piedalījušies Baltijas valstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos;
11.7.3. izglītojamie piedalījušies valsts mācību priekšmetu olimpiādēs vai ieguvuši godalgotu vietu (1.-3.) vai atzinību valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos;
11.7.4. izglītojamie ieguvuši godalgotu vietu (1.-3.) vai atzinību Vidzemes   reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs vai valsts atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs;
11.7.5. izglītojamie ieguvuši 1. vietu Valmieras pilsētas un starpnovadu olimpiādē vai piedalījušies Vidzemes reģiona mācību priekšmetu  olimpiādēs, vai godalgoti Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un nominēti dalībai valsts posmā.
11.8. Pedagoģiskajam darbiniekam tiek piešķirta 1 (viena) balva, izvērtējot labāko  sasniegumu, kuru sasniedzis konkrētā pedagoģiskā darbinieka izglītojamais.
 
12. Apbalvojuma „Par teicamām sekmēm mācību darbā” piešķiršanas kārtībā
12.1. APBALVOJUMA „Par teicamām sekmēm mācību darbā” saņemšanai var pretendēt PAŠVALDĪBAS dibināto vispārējās izglītības iestāžu 5.-12.klašu izglītojamie;
12.2. APBALVOJUMS „Par teicamām sekmēm mācību darbā” sastāv no naudas balvas vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem atbilstoši šī nolikuma 12.7. punktā minētajiem kritērijiem.
12.3. APBALVOJUMU piešķir pēc konkrētā mācību gada 1.mācību semestra- decembra mēneši, un pēc mācību gada rezultātiem- maija un jūnija mēnesī;
12.4. Naudas balvas lielums attiecīgajai klasei tiek noteikts ar PAŠVALDĪBAS domes sēdes lēmumu;
12.5. izglītības iestādei līdz katra mācību gada 20.dcembrim un 25.maijam jāiesniedz Valmieras Izglītības pārvaldei pieteikums par apbalvojamo izglītojamo atbilstoši šo nolikuma 12.7 punktā noteiktajiem kritērijiem, pieteikumam pievienojot izglītojamā liecības kopiju;
12.6. PAŠVALDĪBA informāciju par izglītojamo sekmēm PAŠVALDĪBAS domes lēmuma sagatavošanai saņem no Valmieras Izglītības pārvades;
12.7. Naudas balva izglītojamam tiem piešķirta pēc šādiem kritērijiem:
12.7.1. izglītojamam 1.macību semestra vai mācību gada gala vērtējumā visos mācību priekšmetos vidējā atzīme ir robežās no 8,5 līdz 10,0 ballēm, un nevienā mācību priekšmetā nav nepietiekams gala vērtējums.
12.7.2. izglītojamais 1. un 2.semestra laikā nav neattaisnoti kavējis mācību stundas;
12.7.3. izglītojamais izglītojas 1 interešu un/vai profesionālās ievirzes izglītības programmā un aktīvi līdzdarbojas skolas dzīvē.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2012. sēdes lēmumu Nr.274)

13. APBALVOJUMA "Valmieras Jauniešu balva" piešķiršanas kārtība
13.1. APBALVOJUMA  "Valmieras Jauniešu Balva" mērķis ir veicināt pozitīvus piemērus Valmierā, tādējādi izceļot jauniešu īstenotās aktivitātes, jauniešus un jauniešu atbalstītājus, kas pašaizliedzīgi darbojušies, iesaistījušies un veicinājuši jaunatnes politikas attīstību Valmierā, sekmējot jaunatnes dzīves kvalitātes paaugstināšanu visdažādākajās ar jaunatni saistītajās jomās.
13.2. APBALVOJUMU "Valmieras Jauniešu Balva" pasniedz 6 (sešās) nominācijās:
13.2.1. „Gada jaunietis” – jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurš sevi apliecinājis ne tikai sportā un mācībās, bet arī aktīvi iesaistījies citās jomās, piemēram, sabiedriskajā darbā pilsētas un skolas labā, izpaudies mākslā, aktīvi darbojies nevalstisko organizāciju sektorā u.c.;
13.2.2. „Gada jaunatnes organizācija/apvienība” – organizācijai/apvienībai, kas visaktīvāk darbojusies un sevi pierādījusi attiecīgajā gadā;
13.2.3. „Gada “zaļākais” jaunietis” – 13-25 gadus vecam ekoloģiski domājošam jaunietim, kurš ar savām darbībām to ir pierādījis;
13.2.4. „Gada labvēlīgākā brīvā laika pavadīšanas vieta jauniešiem” – par jauniešiem pievilcīgas iestādes vai aktīvās atpūtas vietas Valmierā vai tās apkārtnē izveidošanu vai tās darbību;
13.2.5. „Gada jauniešu lieldraugs”– uzņēmumam vai individuālam cilvēkam, kas aktīvi atbalstījis jauniešus un jauniešu pasākumus;
13.2.6. „Gada pasākums jauniešiem” – piešķir par pasākuma jauniešu mērķauditorijai organizēšanu Valmierā, kas noticis 12 mēnešu laikā no iepriekšējās "Valmieras Jauniešu Balvas" ceremonijas.
13.3.  Pretendentu pieteikšanai APBALVOJUMAM “Valmieras Jauniešu balva” Valmieras Jauniešu dome e-vidē izplata aicinājumu izvirzīt kandidātus atbilstoši nominācijām, nosūtot pretendenta vārdu, uzvārdu, uzņēmuma, organizācijas vai pasākuma nosaukumu un īsu aprakstu.
13. 4.  Pēc nominantu izvirzīšanas tiek organizēta elektroniska balsošana. Balvas piešķir, ņemot vērā anketēšanas rezultātus. Balvu piešķir tam nominētajam kandidātam, kurš ieguvis visvairāk balsu attiecīgajā nominācijā.
13.5. APBALVOJUMA „Valmieras Jauniešu balva” atribūts ir pateicības raksts un piemiņas balva.
 
14. Apbalvojumu pasniegšanas kārtība
14.1. Apbalvojumus „GADA VALMIERIETIS" UN „GODA VALMIERIETIS" pasniedz reizi gadā īpašā Valmieras pilsētas svētku pasākumā.
14.2. PATEICĪBU pasniedz svinīgos apstākļos.
14.3. APBALVOJUMU „BALVA IZGLĪTĪBĀ” un pasniedz reizi gadā īpašā PAŠVALDĪBAS organizētā pasākumā.
14.4. APBALVOJUMU „BALVA KULTŪRĀ” pasniedz svinīgos apstākļos īpašā pasākumā.
14.5. Apbalvojumus „SPORTISKIE SASNIEGUMI”, „GADA SPORTISTS”, „GADA SPORTISTE”, „GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA”, „GADA TRENERIS” pasniedz PAŠVALDĪBAS organizētā pasākumā;
14.6. APBALVOJUMU „BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTA LAUREĀTS” pasniedz reizi gadā īpašā PAŠVALDĪBAS organizētā pasākumā.
14.7. APBALVOJUMU „Par sasniegumiem interešu un profesionālajā izglītībā”piešķir 1 (vienu) reizi gadā PAŠVALDĪBAS rīkotā pasākumā.
14.8. APBALVOJUMU „Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos” pasniedz PAŠVALDĪBAS rīkotajā pasākumā vienu reizi gadā maijā.
14.9. APBALVOJUMU „Par teicamām sekmēm mācību darbā” piešķir 2 (divas) reizes gadā PAŠVALDĪBAS dibināto vispārizglītojošo izglītības iestāžu organizētajos pasākumos.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2012. sēdes lēmumu Nr.274)
 
15. Finansējums
15.1. PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMU atribūtikas izgatavošanu un apbalvošanas pasākumu finansē no PAŠVALDĪBAS kārtējā gada budžeta.
15.2. Naudas balvu un balvu APBALVOJUMA „Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos”, kā arī APBALVOJUMA „Par teicamām sekmēm mācību darbā” apbalvošanai finansē no PAŠVALDĪBAS kārtējā gada budžeta ar PAŠVALDĪBAS domes sēdes lēmumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2012. sēdes lēmumu Nr.274)
 
16. Apbalvojumu reģistrācija
16.1. PAŠVALDĪBA organizē APBALVOJUMU saņēmēju reģistru.
16.2. APBALVOJUMU saņēmēju reģistrs ir publisks un pieejams PAŠVALDĪBĀ, kā arī publicēts PAŠVALDĪBAS interneta vietnē www.valmiera.lv.
 
17. Citi noteikumi
17.1. APBALVOJUMA piešķiršana nerada apbalvotajiem priekšrocības;
17.2. Apbalvošanai kandidatūras neizvirza pēc personu nāves. Ja apbalvotais miris laikā pēc apbalvojuma piešķiršanas līdz tā pasniegšanas dienai, apbalvojumu pasniedz attiecīgās personas piederīgajiem.
 
18. Atbildīgās struktūrvienības
18.1. APBALVOJUMU izgatavošanu, pretendentu pieteikšanu, izvērtēšanu un pasniegšanu, kā arī APBALVOJUMU saņēmēju reģistru organizē:
 
Apbalvojums
Atbildīgā struktūrvienība, iestāde
GODA VALMIERIETIS
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa, Valmieras Kultūras centrs
GADA VALMIERIETIS
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa, Valmieras Kultūras centrs
PATEICĪBA
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa
BALVA IZGLĪTĪBĀ
Valmieras Izglītības pārvalde, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa, Valmieras Kultūras centrs
BALVA KULTŪRĀ
Valmieras Kultūras centrs, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa
SPORTISKIE SASNIEGUMI 
Valmieras Izglītības pārvalde, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa, Valmieras Kultūras centrs
GADA SPORTISTS, GADA SPORTISTE, GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA
Valmieras Izglītības pārvalde, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa, Valmieras Kultūras centrs
BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTA LAUREĀTS
Valmieras Izglītības pārvalde, Valmieras Bērnu sporta skola, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa, Valmieras Kultūras centrs
PAR SASNIEGUMIEM INTEREŠU UN PROFESIONĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ
Valmieras Izglītības pārvalde, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa, Valmieras Kultūras centrs
Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos
Valmieras Izglītības pārvalde, Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa, Valmieras Kultūras centrs
PAR TEICAMĀM SEKMĒM MĀCĪBU DARBĀ
Valmieras Izglītības pārvalde
APBALVOJUMU SAŅĒMĒJU REĢISTRS
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa
 

 


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība