LatviešuEnglish

Sestdiena, 23.Augusts, 2014, Valgudis, Ralfs, Vitālijs
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Projektu konkursi

Versija drukāšanai

 

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS
„VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
PROJEKTU KONKURSI”

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Šis nolikums nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) projektu konkursus un kārtību, kādā Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu projektu īstenošanai.
1.2. Pašvaldībai ir šādi projektu konkursi:
1.2.1. Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss,
1.2.2. Kultūras projektu konkurss,
1.2.3. Sporta projektu konkurss.
1.3. Pašvaldības projektu konkursos var piedalīties ar projektu pieteikumiem, kuru realizācija notiek Valmieras pilsētas teritorijā konkrētajā gadā.
1.4. Projekta pieteicējs drīkst iesniegt 1 (vienu) pieteikumu vienā no nolikuma 1.2.punktā minētajiem Pašvaldības projektu konkursiem. Partnerības gadījumā šis nosacījums attiecas uz vadošo projekta pieteicēju.
1.5. Kopējais finansējuma apjoms, kas pieejams Pašvaldības projektu konkursiem, tiek noteikts katru gadu apstiprinot Pašvaldības budžetu.
1.6. Līdzekļu sadalījums projektiem tiek veikts konkursa kārtībā.
1.7. Pašvaldības projektu konkursus izsludina katru gadu ar publikāciju Pašvaldības mājas lapā internetā www.valmiera.lv sadaļā „Projekti”.

2. PROJEKTU KONKURSU MĒRĶI
2.1. Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa mērķis ir:
2.1.1. veicināt Valmieras pilsētas bērnu un jauniešu nodarbinātību un saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu,
2.1.2. veicināt personu iniciatīvu un līdzdalību bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, bērnu un jauniešu nometņu projektu izstrādē un realizācijā,
2.1.3. popularizēt veselīgu dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

2.2. Kultūras projektu konkursa mērķis ir:
2.2.1. veidot Valmieras pilsētā daudzveidīgu kultūrvidi, veicināt kultūras norišu daudzveidību un kvalitāti,
2.2.2. veicināt dažādu kultūras nozaru attīstību pilsētā un attīstīt kultūras jaunrades procesu,
2.2.3. atbalstīt personu iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu izstrādē un realizācijā.

2.3. Sporta projektu konkursa mērķis ir:
2.3.1. atbalstīt personu iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu sporta projektu izstrādē un realizācijā,
2.3.2. popularizēt veselīgu dzīvesveidu, sportu un brīvā laika pavadīšanas iespējas,
2.3.3. veicināt daudzveidīgu sporta veidu attīstību pilsētā.

3. PROJEKTU KONKURSU PRETENDENTI
3.1. Pašvaldības projektu konkursos drīkst piedalīties izglītības iestādes un tās nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības, kuras ieguvušas sabiedriskā labuma organizācijas statusu un reģistrētas sabiedriskā labuma organizāciju reģistrā.
3.2. Pašvaldības projektu konkursos nedrīkst piedalīties:
3.2.1. pašvaldību iestādes un struktūrvienības (izņemot izglītības iestādes),
3.2.2. pašvaldību kapitālsabiedrības,
3.2.3. komercsabiedrības.
3.3. Projekta pietiecējs var būt viens vai pieteikties kopā ar partneriem. Vadošais pieteicējs projekta atbalstīšanas gadījumā būs „Līgumslēdzēja puse” un būs tiešais finansējuma saņēmējs.

4. PROJEKTU IESNIEGŠANA
4.1. Pašvaldības projektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapas un skaidrojumus par to izpildi var saņemt Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201).
4.2. Pašvaldības projektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapas pieejamas arī elektroniskā veidā internetā www.valmiera.lv sadaļā „Projekti”, kā arī tiek nosūtītas elektroniskā pastā pēc pieprasījuma.
4.3. Projekta pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz uz izstrādātās projekta pieteikuma veidlapas latviešu valodā datorrakstā atbilstoši nolikuma 4.4.punkta prasībām.

4.4. Projekta pieteikums:
4.4.1. Kultūras un sporta projektu konkursā:

4.4.1.1. pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1),
4.4.1.2. projekta vadītāja autobiogrāfija (CV),
4.4.1.3. nevalstiskajām organizācijām, nodibinājumiem un biedrībām - dokumenta kopija, kas apliecina sabiedriskā labuma statusu.

4.4.2. Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursā:
4.4.2.1. pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.2),
4.4.2.2. projekta vadītāja autobiogrāfija (CV),
4.4.2.3. nevalstiskajām organizācijām, nodibinājumiem un biedrībām - dokumenta kopija, kas apliecina sabiedriskā labuma statusu.

4.5. Projektu pieteikumi jāiesniedz Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā) līdz projektu pieņemšanas beigu termiņam.
4.6. Projektu pieteikumi tiek reģistrēti Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

5. PROJEKTU KONKURSU KOMISIJA
5.1. Pašvaldības projektu konkursos iesniegtos projektus izvērtē Pašvaldības domes izveidota un apstiprināta konkursa komisija atbilstoši nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem (pielikums Nr.3).
5.2. Konkursa komisija sastāv no 7 (septiņiem) dalībniekiem, tajā skaitā, komisijas priekšsēdētāja.
5.3. Konkursa komisijas sastāvā ietilpst pārstāvji no Pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Valmieras Izglītības pārvaldes, Valmieras Kultūras centra un Pašvaldības administrācijas.
5.4. Konkursa komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 4 (četri) locekļi.
5.5. Komisijas lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu, ja balsis sadalās vienlīdzīgi, tad izšķiroša ir komisijas priekšsēdētāja balss.
5.6. Konkursa komisijas locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā par projektiem, kuros viņi vai viņu ģimenes locekļi vai darbavietas ir finansiāli ieinteresētas.
5.7. Lēmumu par atbalstāmo konkursu pretendentu noteikšanu konkursa komisija pieņem ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc projektu pieņemšanas beigu termiņa.
5.8. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt pieteikumus, kas neatbilst šim nolikumam.
5.9. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt jebkādus skaidrojumus par konkursam iesniegtajiem materiāliem un uzaicināt pretendentus uz individuālām pārrunām, lai precizētu projekta pieteikuma detaļas.
5.10. Konkursa komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
5.11. Projekta iesniedzējam bez uzaicinājuma nav tiesības piedalīties projektu izvērtēšanas komisijas sēdē.
5.12. Konkursa rezultātus un komisijas pieņemto lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu izvērtētajiem projektiem apstiprina Pašvaldības dome.
5.13. Pēc Pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas projekta iesniedzējs tiek rakstveidā informēts par projekta atbalstīšanu un piešķirto līdzfinansējuma summu vai projekta noraidījumu.

6. PROJEKTU IZMAKSAS
6.1. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas.
6.2. Piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam nav mazāks par EUR 140 (viens simts četrdesmit euro) un nav lielāks par EUR 700 (septiņi simti euro).
6.3. Projekta īstenošanas izmaksām jābūt veiktām projekta īstenošanas laikā pēc līguma noslēgšanas un saskaņā ar tajā noteikto tāmi.
6.4. Projekta izmaksām jābūt reāli veiktām un uzskaitītām projekta īstenotāja grāmatvedībā, tām jābūt pārbaudāmām un pierādāmām ar pirmdokumentu vai pamatdokumentu oriģināliem.
6.5. Par attiecināmām tiek uzskatītas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu.
6.6. Par neattiecināmām uzskatāmas:
6.6.1. izmaksas par remontdarbiem un inventāra iegādi;
6.6.2. projekta sagatavošanas izpētes vai projekta sagatavošanas aktivitāšu izmaksas;
6.6.3. citas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu.

7. PROJEKTU KONTROLES KĀRTĪBA
7.1. Par atbalstītā projekta līdzfinansējumu ar projekta iesniedzēju tiek slēgts līgums, kurā tiek noteikta finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtība un termiņi.
7.2. Projekta iesniedzējs pēc projekta realizēšanas atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem iesniedz finanšu atskaiti, kā arī projekta saturisko atskaiti (pielikums Nr.4) par sasniegtajiem rezultātiem, kam pievienoti darījumus apliecinošu dokumentu kopijas, maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī publicitātes materiālu kopijas.
7.3. Projektu konkursu komisijas locekļiem ir tiesības veikt pārbaudes attiecīgā projekta īstenošanas vietā.


8. ATBILDĪGĀS STRUKTŪRVIENĪBAS
8.1. Projektu konkursu pieteikumu apkopošanu un virzīšanu izskatīšanai konkursu komisijai un Pašvaldības domei organizē:

Konkurss Atbildīgā iestāde
Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss Valmieras Izglītības pārvalde
Sporta projektu konkurss Valmieras Kultūras centrs
Kultūras projektu konkurss Valmieras Kultūras centrs

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 10.02.2014. līdz 28.02.2014. plkst.16:00 pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2

Pieteikuma veidlapa Valmieras pilsētas pašvaldības sporta un kultūras projektu konkursam (* doc.)

Pieteikuma veidlapa Valmieras pilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam (.doc)

Projekta konkursa vērtēšanas kritēriji (*doc.)

Projekta konkursa atskaites forma (*doc.)
 


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība