LatviešuEnglish

Sestdiena, 23.Augusts, 2014, Valgudis, Ralfs, Vitālijs
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Komisijas un to sastāvs

Versija drukāšanai

Komisija Valmieras pilsētas pašvaldības 27.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.130 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” nosacītajā kārtībā iesniegto pieprasījumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai

Komisijas priekšsēdētājs Aigars Vītols
 
Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja     vietniece Rita Jemšika Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretārs Ilmārs Eglītis Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
Komisijas locekļi Jolanta Brūniņa Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja – pilsētas galvenā arhitekte
  Rita Pole Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta galvenās grāmatvedes vietniece
 
Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Aigars Vītols
Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja
vietniece
Rita Jemšika
Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Komisijas sekretāre
Evija Stračinska
Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu nomas jautājumos
Komisijas locekļi
Evija Voitkāne
Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece
 
Ilmārs Eglītis
Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
 
 
Vugars Ecmanis
Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts
 Pastāvīgās nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikums
 10.11.2011 Grozījumi
Budžeta komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Inesis Boķis
Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks
Jānis Baiks
Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi
Ričards Gailums
Valmieras pilsētas pašvaldības Saimniecisko un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs
 
Artūrs   Skrastiņš
Valmieras pilsētas pašvaldības deputāts
 
Aigars Vītols
Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors
 
Inta Štefenberga
Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu direktore
 
Evija Voitkāne
Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece
  Guntars Štrombergs

Valmieras pilsētas pasvaldības deputāts

 Budžeta komisijas nolikums
 
Bērnu tiesību aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētāja
Ilze Polka
Valmieras Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Komisijas locekļi
Evita Sniedze
Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāte
  Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors
 
Andris Alpeus
Valmieras Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks
 
Iveta Sokola-Sokolova
Valmieras Sociālā dienesta vadītāja
 
Iveta Pāže
Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Eva Sāre
nodibinājuma "Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Dardedze" valdes locekle
 
Andris Šteimaks
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa priekšnieks
 
 
Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Ričards Gailums
Domes deputāts ( "Valmierai un Vidzemei")
Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks- atbildīgais sekretārs
Andris Alpeus
Valmieras Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks
Komisijas locekļi
Indulis Rūsis
Valsts policijas Vidzemes reģiona Valmieras iecirkņa pārstāvis
 
Ināra Allika
Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētājas palīdze
 
Ilze Kaupe
Valmieras Sociālā dienesta sociālā darbiniece
  Uldis Ābeltiņš Valmieras pilsētas iedzīvotājs, Valmieras Viestura vidusskolas un Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" pedagogs
 Administratīvās komisijas nolikums
 
Satiksmes drošības komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Valdis Stiģis
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Valmieras rajona priekšnieks
Komisijas sekretāre
   
Komisijas locekļi
Valdis Jēgers
SIA "Valmieras Namsaimnieks" valdes priekšsēdētājs
 
Jānis Baiks
Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Ričards Gailums
Valmieras pilsētas pašvaldības Domes deputāts
 
Juris Zariņš
Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītājas vietnieks- galvenais zemes ierīkotājs
 Eksperti
Aldis Pāže
Valsts policijas Vidzemes reģiona Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks
 
Imants Krīgers
VAS "Latvijas valsts ceļi" Vidzemes reģiona Valmieras nodaļas vadītājs
 
Ēriks Bujans
SIA "VTU Valmiera" pārvadājumu daļas priekšnieks
 
 Satiksmes komisijas nolikums
Zemes komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Juris Zariņš
Būvvaldes vadītājas vietnieks- zemes ierīkotājs
Komisijas locekļi
Jānis Baiks Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
 
Inese Andersone
Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Valmieras biroja vadītāja vietniece
  Jolanta Brūniņa Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja
  Anda Saliņa Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste zemes nomas jautājumos
 
 
Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Inesis Boķis
Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Baiks
Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors
 
Ilmārs Eglītis
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
 
Inta Štefenberga
Finanšu dienesta vadītāja
 Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas nolikums
 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Ilmārs Eglītis
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Anda Saliņa
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes galvenā speciāliste zemes nomas jautājums
Komisijas locekļi
Aigars Vītols
Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors
 
 Sandra Kārkliņa
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste mājokļu jautājumos
 
Gints Konošonoks
Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks
 
 
Vēlēšanu komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Ilmārs Eglītis
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
Komisijas sekretāre Evija Stračinska
 Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde” speciāliste telpu nomas jautājumos
Komisijas locekļi
Evija Sērmūksle  speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” skolotāja palīdze
 
Vija Semjonova
Valmieras Kultūras centrs, administratore
 
Baiba Ķirse
 SIA „Valmieras ūdens” juriste
 
Anita Ozoliņa
 pašnodarbināta persona, supervizors
 
Aiga Ieviņa
 Valmieras Pārgaujas sākumskola, direktora vietniece izglītības jomā
 
 
Dzīvokļu komisija
Komisijas priekšsēdētāja
Ieva Miķīte-Plusniņa
Juridiskās nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Ieva Stiģe
Valmieras pilsētas iedzīvotāja, Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi
Ilmārs Eglītis
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
 
Iveta Sokola -Sokolova
Sociālā dienesta vadītāja
 
Valdis Jēgers
SIA "Valmieras Namsaimnieks" valdes priekšsēdētājs
 
 Dzīvokļu komisijas nolikums
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Gunta Upīte
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Evija Stračinska
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu nomas jautājumos
Komisijas locekļi
Ilmārs Eglītis
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
 
Anda Saliņa
Nekustamā īpašuma  apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste zemes nomas jautājumos
 
 Sandra Kārkliņa
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste mājokļu jautājumos
 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija
 
Pastāvīgā iepirkuma komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Jānis Baiks
Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Ilmārs Eglītis
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks
Komisijas sekretārs
Raivis Grīviņš
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciālists
Komisijas locekļi Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors
 
Rita Jemšika
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
 
Gints Konošonoks
Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks
 
 Pastāvīgā iepirkuma komisija
 Grozījumi
Ēku un būvju ekspluatācijas pieņemšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Juris Mellēns
Valmieras pilsētas Būvvaldes galvenais būvinspektors
Komisijas locekļi
 Jolanta Brūniņa
 Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja
 
 Ēku un būvju ekspluatācijas pieņemšanas komisijas nolikums
Koku novērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Rita Jemšika
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi
Ilmārs Eglītis
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks
 
Aija Borisova
Arhitekta palīdze
 Eksperti*
Dzintra Miķelsone
SIA "Ainava-V" vadītāja
 
Vilnis Velde
Vides speciālists
* Pieaicinātie eksperti neietilpst komisijas locekļu sastāvā.
 
 
Publisko izklaides un svētku pasākumu komisija
Komisijas priekšsēdētājs
 Toms Upners  Valmieras Kultūras centra direktors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi
Andris Klepers
Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts
 
Rita Jemšika
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
 Eksperts*
Andris Šteimaks
Valsts policijas Vidzemes reģiona Valmieras iecirkņa priekšnieks
* Pieaicinātais eksperts neietilpst komisijas locekļu sastāvā.
 
 Publisko izklaides un svētku pasākumu komisijas nolikums
Vidi degradējošu ēku(būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Jolanta Brūniņa
Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja - pilsētas galvenā arhitekte
komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Rita Jemšika
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi
Anda Saliņa
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes  speciāliste zemes nomas jautājumos
 
Liene Kaužēna
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektore
 
Armands Miķelsons Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks
 Vidi degradējošu ēku(būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas nolikums
 
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Ieva Stiģe
Valmieras pilsētas iedzīvotāja, Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Baiks Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi
Evija Voitkāne
Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece
 
Iveta Pāže
Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja
 
Inta Štefenberga
Valmieras pilsētas pašvaldības finanšu dienesta finanšu direktore
  Sigita Tama Valmieras Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe
 
 
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Ieva Stiģe
Valmieras pilsētas iedzīvotāja, Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Baiks
Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi Evija Voitkāne Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece
  Sigita Tama  Valmieras Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe
 
Inta Štefenberga
Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu direktore 
 
Iveta Pāže
Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja
 
 
Civilās aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētājs
Inesis Boķis
Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Skrastiņš
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandieris
Komisijas locekļi Jānis Baiks Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors
  Aigars Vītols Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks
  Liene Kaužēna Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektore
 
  Jānis Bagāts Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
  Māris Tūtins LR Zemessardzes 3.ZS novada ZS 22.kājnieku bataljona komandieris
  Lauris Briedītis

LR Zemessardzes 3.ZS novada ZS 22.kājnieku bataljona štābu un apgādes rotas komandieris, ZS virsleitnants

  Ivars Eglītis Drošības policijas Valmieras reģionālās nodaļa
  Guntis Apinis VAS „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona direktors
  Laimonis Skromulis SIA „VTU Valmiera” tehniskais direktors
  Ingūna Liepa SIA „Vidzemes slimnīca” valdes priekšsēdētāja
  Juris Memļuks LR Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra vadītājs
  Artis Kļaviņš AS Latvenergo „Sadales tīkls” Ziemeļu reģiona Valmieras nodaļas vadītājs
  Mārcis Ulmanis LR Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs
  Jevgenijs Moložavijs SIA „Latvijas propāna gāze” Vidzemes reģionālās pārvaldes vecākais meistars
  Inga Koļegova

Valsts Vides dienesta Valmieras RVP direktore

  Ingemārs Vekteris SIA „Valmieras TV” valdes priekšsēdētājs SIA „Radio Vidzeme” valdes loceklis
 
 
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja
Vija Kuģe
Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
Komisijas locekļi
Uldis Jansons
Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts
 
Jana Beķere
Valmieras Sociālā dienesta vadītājas vietniece
 
Daina Krēpause
Valmieras politiski represēto biedrības pārstāve
 Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums

 

Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs
Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors Aigars Vītols
Komisijas locekļi
Valmieras pilsētas pašvaldības juriste Baiba Tūtina
 
Valmieras pilsētas pašvaldības galvenās grāmatvedes vietniece Rita Pole
 
Valmieras pilsētas pašvaldības iekšējā auditore Indra Čākure

 


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība