LatviešuEnglish

Trešdiena, 20.Augusts, 2014, Bernhards, Boriss
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Versija drukāšanai
Valmieras pilsētas pašvaldības
Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
NOLIKUMS
 
I Vispārīgie jautājumi

1.   Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija (turpmāk – Komisija) ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija ar jaunatnes lietām saistīto jautājumu risināšanai Valmieras pilsētā.

2.   Komisija darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.   Komisijas darbību reglamentē Komisijas nolikums, kuru apstiprina Pašvaldības dome.

4.   Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

 
II Mērķis, pienākumi un tiesības

5.   Komisijas mērķis ir veicināt Pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību sabiedriskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanas procesos.

6.   Komisijas pamatuzdevums ir analizēt situāciju Valmieras pilsētā un izstrādāt priekšlikumus Pašvaldības politikas un rīcības stratēģijas veidošanai un īstenošanai ar jaunatnes lietām saistīto jautājumu risināšanai Valmieras pilsētā.

7.   Komisijas pienākumi:

7.1.         apkopot, analizēt un aktualizēt informāciju par bērnu un jauniešu stāvokli, problēmām, vajadzībām un interesēm Valmieras pilsētā;

7.2.         ieteikt Pašvaldībai ilgtermiņa rīcības stratēģiju un prioritātes Jaunatnes politikas īstenošanai Valmieras pilsētā, tajā skaitā izstrādājot priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai pilsētas politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras dzīves, vides aizsardzības, brīvprātīgā darba un kopienu filantropijas aktivitātēs, līdzdalības un iniciatīvu nodrošināšanai;

7.3.         iesniegt priekšlikumus, ieteikumus un izvērtēt programmas, projektus jaunatnes aktuālu problēmu risināšanai, bērnu un jauniešu interešu un vajadzību realizēšanai Valmieras pilsētā;

7.4.         nodrošināt un veicināt Pašvaldības iestāžu un tās struktūrvienību, valsts un pašvaldības institūciju, izglītības iestāžu un sabiedrisko organizāciju sadarbību un interešu saskaņošanu jaunatnes politikas jautājumos;

7.5.         izstrādāt un iesniegt priekšlikumus pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības institūcijām finanšu plānošanai darbam Jaunatnes politikas īstenošanā.

8.      Komisijas tiesības:

8.1.         pieprasīt un saņemt Komisijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm;

8.2.         organizēt ekspertu komisijas priekšlikumu un ieteikumu sagatavošanai Jaunatnes politikas jautājumu risināšanai, Jaunatnes politikas īstenošanas projektu un programmu izvērtēšanai;

8.3.         saskaņā ar darbības mērķiem var veidot darba grupas, ekspertu komisijas, iesaistot atbilstošus speciālistus no valsts, pašvaldības un nevalstiskajām institūcijām un jauniešus no izglītības iestādēm un interešu grupām;

8.4.         konsultēt Pašvaldības domi un darbiniekus jaunatnes lietās, ieteikt tēmas pētījumiem jaunatnes jomā;

8.5.         iesniegt priekšlikumus Pašvaldības un valsts institūcijām finanšu plānošanai darbam Jaunatnes politikas īstenošanā;

8.6.         iesniegt valsts atbildīgajām institūcijām priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un valsts Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos;

8.7.         Komisijai nav tiesību patstāvīgi veikt finanšu darbības.

 
III Sastāvs

9.      Komisijas sastāvā iekļauj Pašvaldības speciālistus, kuri veic darbu ar jaunatni, jaunatnes organizāciju, jauniešu iniciatīvu grupu vai citu biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, pārstāvjus saskaņā ar Jaunatnes likuma 5.panta piekto daļu.

10.   Komisijas personālsastāvu apstiprina Pašvaldības dome.

11.   Pārstāvjus darbam Komisijā pilnvaro attiecīgā institūcija vai organizācija.

12.   Ja sākotnēji deleģētā pārstāvja dalība Komisijas sēdē nav iespējama, attiecīgā institūcija vai organizācija pilnvaro dalībai sēdē citu kompetentu pārstāvi, kuram ir balsstiesības lēmumu pieņemšanā.

13.   Komisijas sastāvu veido 13 pārstāvji:

13.1.      Pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas izvirzīts pārstāvis;

13.2.      Valmieras Izglītības pārvaldes izvirzīta pārstāve;

13.3.      Valmieras Sociālā dienesta izvirzīta pārstāve;

13.4.      Valmieras Jaunatnes centra „Vinda” (turpmāk - VJC) direktors;

13.5.      VJC direktora vietniece jaunatnes lietās;

13.6.      Valmieras Profesionālās vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā;

13.7.      Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Valmieras iecirkņa kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore;

13.8.      Pašvaldības speciāliste veselības veicināšanas jautājumos;

13.9.      Biedrības „Vidzemes Augstskolas studentu apvienība” izvirzīts pārstāvis;

13.10.   VJC Valmieras Jauniešu domes pārstāve;

13.11.   Nodibinājuma „Valmieras novada fonds” Jauniešu ideju laboratorijas pārstāve;

13.12.   Biedrības „AIESEC Latvija” pārstāvniecības Valmierā pārstāve;

13.13.   Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienības „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” Valmieras pārstāve;

14.   Komisijas aktuālais sastāvs ar pārstāvju vārdiem, uzvārdiem, amatu un kontaktinformāciju tiek norādīts nolikuma pielikumā un kopā ar nolikumu pieejams www.valmiera.lv mājas lapas sadaļā „Jauniešiem”.

15.   Komisijas darbu organizatoriski vada Komisijas ievēlēts Komisijas vadītājs un vietnieks, dokumentē Komisijas ievēlēta/s sekretārs/-e.

 
IV Darbības kārtība

16.   Komisijas vadītājs:

16.1.      Organizē Komisijas darbu šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei;

16.2.      Organizē un vada sanāksmes pēc vajadzības, bet ne retāk kā trīs reizes gadā;

16.3.      Sasauc Komisijas ārkārtas sēdi, ja to ierosina vismaz 5 (pieci) Komisijas locekļi;

16.4.      Sagatavo un organizē Komisijas sēžu darba kārtību;

16.5.      Pēc Pašvaldības, Pašvaldības domes deputātu pieprasījuma atskaitās par Komisijas darbu;

16.6.      Paraksta sēžu protokolus un citus Komisijā sagatavotus dokumentus.

17.       Komisijas locekļi:

17.1.      Informē Komisiju par viņu pārstāvētās iestādes, struktūrvienības vai organizācijas viedokli Komisijas sēdē izskatāmajā jautājumā;

17.2.      Informē viņu pārstāvēto iestādi, struktūrvienību vai organizāciju par Komisijas sagatavotajiem dokumentiem un lēmumu projektiem;

18.   Komisijas vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda Komisijas vadītāja vietnieks vai norīkots Komisijas loceklis.

19.   Komisija saskaņā ar darbības mērķiem var veidot darba grupas, ekspertu komisijas, iesaistot atbilstošus speciālistus no valsts, pašvaldības un nevalstiskajām institūcijām un jauniešus no izglītības iestādēm un interešu grupām.

20.   Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sanāksmē piedalās vismaz septiņi no Komisijas pārstāvjiem. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Komisijas vadītāja balss.

21.   Komisijas sēdes ir atklātas un tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolā norāda darba kārtību, sēdes dalībniekus un personas, kuras piedalījušās debatēs par attiecīgo jautājumu, kā arī pieņemtos lēmumus. Komisijas sēdes protokols ir publiski pieejams Pašvaldības mājas lapā, sadaļā „Jauniešiem” un VJC mājas lapā, sadaļā „Jauniešiem”. Sēdes protokolu sagatavo 10 darbdienu laikā pēc Komisijas sēdes un elektroniski nosūta visiem Komisijas locekļiem un ievieto Pašvaldības mājas lapā un VJC „Vinda” mājas lapā.

22.   Uz Komisijas sēdēm aicināts ikviens interesents, ar iespēju izteikt savu viedokli par sēdes tematiem. Vismaz nedēļu pirms Komisijas sēdes JLKK vadītājs un vadītāja vietnieks par tās esamību un norisi paziņo Valmieras pilsētas izglītības iestādēm, skolēnu pašpārvaldēm, jauniešu organizācijām un neformālajām apvienībām, kā arī izplata ziņas jauniešu populārākajos informācijas iegūšanas kanālos.

23.   Par darbu komisijā Komisijas locekļi atlīdzību nesaņem.

 
V Izmaiņu kārtība

24.   Komisijas likvidāciju vai izmaiņas tās sastāvā, vai šī nolikuma grozījumus var izdarīt pēc Komisijas vadītāja, Komisijas vai Pašvaldības priekšlikuma. Grozījumus nolikumā vai Komisijas sastāvā apstiprina ar Pašvaldības domes lēmumu .

 
 


2.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības domes
31. 10.2013. sēdes lēmumam Nr.440
(protokols Nr.14, 58.§)
Valmieras pilsētas pašvaldības
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvs
 

Komisijas sastāvu veido 13 pārstāvji:

 

1. Pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas izvirzīts pārstāvis – komitejas loceklis Uldis Jansons (e-pasts uldis.jansons@valmiera.lv);

2. Valmieras Izglītības pārvaldes izvirzīta pārstāve - pārvaldes speciāliste izglītības jautājumos Sanita Loze (e-pasts: sanita.loze@valmiera.lv);

3. Valmieras Sociālā dienesta izvirzīta pārstāve - vadītājas vietniece Jana Beķere (e-pasts: jana.bekere@valmiera.lv);

4. Valmieras Jaunatnes centra „Vinda” (turpmāk - VJC) direktors Dāvis Sirmais (e-pasts: davis.sirmais@valmiera.lv);

5. VJC direktora vietniece jaunatnes lietās Kristīne Švalbe ( e-pasts: kristine.svalbe@valmiera.lv);

6. Valmieras Profesionālās vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Vita Zeibote (e-pasts: vita_z@inbox.lv);

7. Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Valmieras iecirkņa kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Rita Ozarska (e-pasts: rita.ozarska@valmiera.vp.gov.lv);

8. Pašvaldības speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Guna Poikāne (e-pasts: guna.poikane@valmiera.lv);

9. Biedrības „Vidzemes Augstskolas studentu apvienība” izvirzīts pārstāvis - Ritvars Bogdanovičs (e-pasts: Ritvars.bogdanovics@va.lv);

10. VJC Valmieras Jauniešu domes pārstāve - prezidente Krista Biseniece (e-pasts: krista.biseniece@inbox.lv);

11. Nodibinājuma „Valmieras novada fonds” Jauniešu ideju laboratorijas pārstāve - koordinatore Gundega Siliņa (e-pasts: laboratorija@vnf.lv);

12. Biedrības „AIESEC Latvija” pārstāvniecības Valmierā pārstāve - Evija Pola (e-pasts: evija.pola@aiesec.net);

13. Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienības „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” Valmieras pārstāve – nodaļas vadītāja Laura Skrastiņa (e-pasts: laura335@inbox.lv).

 

 

 


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība