LatviešuEnglish

Ceturdiena, 21.Augusts, 2014, Linda, Janīna
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Projekti

Versija drukāšanai
2012.gadā Valmieras pilsētas pašvaldība īsteno šādus projektus

"Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās"
 
Projekts tiek īstenots no 2009.gada 20.novembra līdz 2011.gada 1.novembrim. Projekta ietvaros tiek siltinātas desmit Valmieras pilsētas izglītības iestāžu ēkas- (PII) „Pienenīte”, „Ezītis”, „Krācītes”, speciālā PII „Buratino”, Valmieras Pārgaujas pamatskola Meža ielā 12 un Meža ielā 12A, Valmieras 2.vidusskola, Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas sporta zāle un baseins, Valmieras Valsts ģimnāzijas 5.-6.klašu korpuss un sporta zāle. Ēkās paredzēta fasāžu siltināšana un renovācija, jumtu siltināšana un to seguma maiņa, logu maiņu u.tml. aktivitātes, kuru rezultātā varēs ieekonomēt maksu par siltumenerģiju, kā arī uzlabosies ēku tehniskā kvalitāte un pilsētvides estētika. Projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās" kopējā vērtība ir LVL 1 559 034, 59, no tiem 83% jeb LVL 1 293 998,71 ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums, savukārt Valmieras pilsētas pašvaldība finansē 17% jeb LVL 265 035, 88.
Speciālistu piesaiste Valmieras pilsētas pašvaldībai

Projektā „Speciālistu piesaiste Valmieras pilsētas pašvaldībai” Valmieras pilsētas pašvaldība no 2011.gada nodarbinās būvinženieri un transporta/tīklu inženieri. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 28 000. S Finansējumu 100% apmērā nodrošina Eiropas sociālais fonds (ESF).
 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 
Valmieras skolu dabaszinātņu kabinetu modernizēšana
 
 
Projekta ietvaros Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras 5.vidusskola, Valmieras 2.vidusskola, tajā skaitā, Vakara (maiņu) vidusskola, saņems mūsdienīgus un modernus mācību līdzekļus, apmācību programmatūras, kā arī iekārtas un ierīces eksperimentu veikšanai un dabaszinātņu priekšmetu mācību vielas apguvei.   Projekta kopējās izmaksas ir LVL 376 812, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, pašvaldības līdzfinansējums ir 12% jeb LVL 45 218, pārējo sedz valsts.
 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 
 
Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas tilta līdz Stacijas ielai) un Mazās Stacijas ielas rekonstrukcija
 
Projekts „Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas tilta līdz Stacijas ielai) un Mazās Stacijas ielas rekonstrukcija” tiks īstenots līdz 2011.gada beigām. Visā rekonstrukcijas darbu zonā tiks mainīts brauktuves segums, pārbūvētas apakšzemes komunikācijas, izbūvēti gājēju un velosipēdistu celiņi, kā arī pārbūvēts ielu apgaismojums. Eksperimentālā kārtā šajā ielas posmā tiks ierīkots LED apgaismojums, kas ļaus ietaupīt finanšu līdzekļus, to ekspluatējot. Būtiskākās izmaiņas skars autoostas daļu, jo tiks mainīts līdzšinējais satiksmes kustības profils. Mainīsies visu krustojumu rādiusi, kā arī tiks paplašināts stāvlaukums pie Vidzemes Augstskolas.
 
Rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādājusi SIA "Projekts 3", savukārt projektu īstenos ceļu būves firma SIA „Binders”.
 
 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 
Pašvaldības speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā
 
Laikā no 2010.gada septembra līdz 2011.gada 30.jūnijam tiks organizētas Valmieras pilsētas pašvaldības speciālistu, pašvaldības iestāžu darbinieku, partnerinstitūciju speciālistu apmācības, taps metodiskais materiāls pašvaldību darbiniekiem par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanu un ieviešanu izstrādi.
 
Aktivitātes tiks īstenotas partnerībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību, kā arī Smiltenes, Amatas, Cēsu un Valkas novadu pašvaldībām.
 
Projekts „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā” tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”.
 
 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 
 
Valmieras pamatskolas būvniecība
(2006.-2010.)
Projekta vispārējais ilgtermiņa mērķis:
Nodrošināt bērniem drošu un pilnvērtīgu sadzīves un mācību vidi, atbilstoši ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām.
Projekta specifiskie mērķi:
1.Jaunas izglītības iestādes ēkas būvniecība.
2.Bērnu mācībām, pedagogu un apkalpojošā personāla darbam drošas vides nodrošināšana.
Aktivitātes 2010.gadā:
Būvniecība, telpu iekārtošana.
 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Valmieras pilsētas skolu informatizācija

Projekts tiek īstenots no 2010.gada 4.janvāra līdz 2011.gada 30.jūnijam. Projekta ietvaros tiek uzstādīti datortīkli, iegādāti stacionārie datori, portatīvie datori un multimediju kabinetu aprīkojums Valmieras Pārgaujas pamatskolā, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, Valmieras pamatskolā, Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienībā „Vakara (maiņu) vidusskola”, Valmieras Valsts ģimnāzijā, Valmieras Viestura vidusskolā, Valmieras 5.vidusskolā un Valmieras Mākslas vidusskolā. Projektu 100% apmērā finansē no ERAF līdzekļiem. Kopējais projekta finansējums ir 194 400,37 Ls.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

„Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolas – attīstības centra ēkas Valmierā L. Paegles ielā 20 rekonstrukcija un drošas vides nodrošināšana izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem”Projekta gaitā ēkas 1.stāvā tiks izbūvētas divas pirmsskolas izglītības telpas, nodrošinot agrīnu vājdzirdīgo bērnu izglītību, kas ir būtiska turpmākajai valodas un garīgajai attīstībai, divas bērnu guļamistabas, garderobes telpa, trīs sanitārie mezgli, ēdiena sadales telpa un tehniskā telpa.
Nama 2.stāvā tiks izbūvēta komandanta darba telpa, darbinieku sanitārais mezgls, tehniskā telpa, apmācības telpa, nodrošinot sociālo prasmju un darba iemaņu apgūšanas iespējas, un internāta telpas ar sanitāriem mezgliem skolēniem ar īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros tiks iegādāta sadzīves tehnika sociālo prasmju apguves telpai, kā arī mācību materiāli skolēnu valodas un personību attīstībai.
Tiks veikts ēkas energoaudits, izbūvēta jauna apkures, kanalizācijas, ūdens padeves ventilācijas un elektroapgādes sistēma. Projekta gaitā veiktā ēkas renovācija nodrošinās plānotās vidējās izglītības programmas skolēnu uzturēšanos internātā, netraucējot skolas pamatizglītības skolēnu dienas režīmam.
Projekts kopumā tiks realizēts līdz 2010.gada septembrim. Kopējais projekta budžets LVL 98 392,00, no tā ERAF finansējums ir LVL 83 633,00 jeb 85% un Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums LVL 14 759,00 jeb 15%.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Matīšu šosejas rekonstrukcija (tajā skaitā piebraucamā ceļa uz Biznesa un inovāciju inkubatoru Purva ielā 12)

Darbu laikā Matīšu šosejā un Purva ielā tiks mainīts brauktuves segums, rekonstruētas apakšzemes komunikācijas, izbūvētas gājēju ietves un veloceliņš. Veikta teritorijas apzaļumošana un atjaunots ielu apgaismojums.Projekts „Matīšu šosejas rekonstrukcija (tajā skaitā piebraucamā ceļa Biznesa un inovāciju inkubatoram Purva ielā 12)” tiek finansēta, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finanšu līdzekļus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība" 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" 3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai". Tā kopējā vērtība ir LVL 2 982 467, no tiem 85% jeb LVL 2 535096 ir ERAF finansējums, 12% jeb LVL 357 897- Valmieras pilsētas pašvaldības, bet 3% jeb 89 474 - valsts finansējums.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Ražošanas un biroja ēkas būvniecība Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora darbības nodrošināšanai
Ēka 2 906,5 m2 platībā atradīsies Purva ielā 12. Tajā būs pieejamas arī ražošanas telpas, kas līdz šim inkubatora uzņēmumiem nebija. Tāpat nama platība ļaus apmierināt Valmieras un visa Vidzemes reģiona jauno uzņēmēju pieprasījumu pēc biznesa inkubatora pakalpojumiem.
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 2 406 364, no kuriem 85% jeb LVL 2 045 409 ir ERAF finansējums, 12% jeb LVL 288 764 Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums, bet 3% jeb LVL 72 191- valsts finansējums.
Ražošanas un biroja telpu būvniecību iepirkuma procedūras rezultātā uzticēts veikt SIA „Latvijas Energoceltnieks”. Būvuzraudzību veiks SIA „P.M.G.”. Projektu izstrādājusi SIA „SCO Centrs”. Objekta būvniecību plānots pabeigt 2010.gadā.
 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 
Rīgas ielas rekonstrukcija (no A.Upīša līdz A.Freimaņa ielai)
Rīgas ielas posma rekonstrukcijas būvprojektu izstrādājusi SIA „Projekts 3”. Rīgas ielas rekonstrukcija posmā no A.Upīša līdz A.Freimaņa ielai būs lielākais un nozīmīgākais ielas pārbūves projekts Valmierā, jo tiks pārbūvēta viena no galvenajām pilsētas brauktuvēm 3,5 kilometru garumā. Ielas rekonstrukcija ietver apakšzemes komunikāciju izbūvi, esošā seguma demontāžu, jauna izbūvi, autobusu pieturvietu ierīkošanu, apzaļumošanu, lietus kanalizācijas rekonstrukciju, apgaismojuma pārbūvi u.c..
Projekta kopējā vērtība ir LVL 4 398 674 , un tas 85% apmērā tiek finansēts no ERAF programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma prioritātes „Policentriska attīstība" pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai". Pašvaldības līdzfinansējuma ir 12% jeb LVL 527 841, pārējo sedz valsts.


Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 
Valmieras PII „Sprīdītis” rekonstrukcija

2009.gadā plānots rekonstruēt 3.pirmsskolas izglītības iestādi (PII) „Sprīdītis”, kas atrodas Rūpniecības ielā 29. Būtiskākais ieguvums ir jaunu, vairāk nekā 50, vietu izveidošana PII. Tāpat uzlabosies ēkas tehniskais stāvoklis. Projekta kopējā vērtība ir LVL 1 124 106 , 77, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, bet tikai 12% jeb LVL 130 566- pašvaldības finansējums, pārējo finansē valsts.

 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 
Tērbatas un Valkas ielas rekonstrukcija
Ielas rekonstrukcija ietver apakšzemes komunikāciju izbūvi, esošā seguma demontāžu, jauna izbūvi, apzaļumošanu, lietus kanalizācijas rekonstrukciju, apgaismojuma pārbūvi u.c.. Iecerēts, ka darbi varētu sākties 2009.gada martā un noslēgties decembrī. Projekta kopējā vērtība ir LVL 891 653,no kuriem 85% ir ERAF finansējums, tikai LVL 106 998 jeb 12% - pašvaldības līdzfinansējums, pārējo sedz valsts.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem


Kopējā vērtība ir LVL 98 392, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, bet pašvaldības 12% jeb LVL 11 807, pārējo sedz valsts.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒVecpilsētas ainava pie Gaujas – Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija

Projekta kopējais finansējums ir LVL 488 391, no kuriem 85% ir Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta finansējums, bet 15% jeb LVL 73 259. Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta galvenās aktivitātes ir divu muzejam piederošo ēku restaurācija, laivu piestātnes un garšaugu dārziņa izveidošana.
Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību.
Vidzemes Tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide
Projektā apvienojušies Vidzemes Augstskola, Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskola, Valmieras 36.arodvidusskola, Vidzemes Profesionālās izglītības centrs, Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa Inovāciju Centrs un vairāki starptautiskie partneri. Projekta kopējā vērtība ir LVL 539 416, no kura 85% ir Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums, bet Valmieras pilsētas pašvaldības kā viena no partneriem finansējums šajā projektā ir LVL 23750.
Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību.Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 04 janvāris 2011 10:55


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība