LatviešuEnglish

Trešdiena, 03.Septembris, 2014, Bella, Berta
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

04.11.2010. Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde

Versija drukāšanai

Par iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa lietās

S.Kārkliņa

Par nekustamā īpašuma nomas līguma Stacijas ielā 22, Valmierā izbeigšanu ar Egonu Aumeisteru

A.Saliņa

Par garāžas telpas nomas līguma termiņa pārjaunošanu Ilmāram Eglītim Rīgas ielā 5B, Valmierā

A.Saliņa

Par nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķa maiņu SIA „Laipni kungi” nomas objektā Plostnieku ielā 4, Valmierā

A.Saliņa

Par privatizācijai nodotās pašvaldības zemes nomu līdz zemes privatizācijas procesa pabeigšanai

A.Saliņa

Par zemes nomu no zemes īpašniekiem ēku (būvju) īpašuma Mālu ielā 1, Valmierā apsaimniekošanas vajadzībām

A.Saliņa

Par adrešu izslēgšanu no Valmieras pilsētas adrešu saraksta

J.Zariņš

Par adrešu piešķiršanu

J.Zariņš

Par Valmieras pilsētas Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu

J.Brūniņa

Par Valmieras apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvās padomes izveidi

I.Kazuša

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2010.gadam īpašumam Valmierā, Cempu ielā 12, kadastra Nr.9601 015 1101 007

G.Jansone

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdu kārtībā no Valtera Preimaņa

G.Jansone

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdu kārtībā no Aiņa Kalniņa

G.Jansone

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu Gunitai Rudzinskai

G.Jansone

Par Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra Attīstības plāna saskaņošanu

U.Ābeltiņš

Par finansiālu atbalstu Vidzemes Augstskolai sporta telpu nomai studentu sporta nodarbībām

T.Upners

Par priekšfinansējumu Valmieras Mākslas vidusskolas Mūžizglītības Comenius apakšprogrammas projektā „Uzņēmējdarbības un mācību kopienu veicināšana. Skolu izaicinājumi 21.gadsimtā”

T.Upners

Par finansējuma piešķiršanu Valmieras Futbola klubam

T.Upners

Par atbalstu projektam „Trakie, trakie, trakie Ziemassvētki!”

T.Upners

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu

K.Urbāns

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra nolikuma apstiprināšanu

I.Brēdenfelde

Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2009.gada 5.novembra sēdes lēmuma Nr.647 (protokols Nr.16, 21.§) „Par politiski represētas personas statusa piešķiršanu Vijai Ozolai” atzīšanu par spēku zaudējušu

A.Ose

Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2010.gada 25.februāra sēdes lēmuma Nr.94 (protokols Nr.3, 45.§) „Par politiski represētas personas statusa piešķiršanu Dainai Lārmanei” atzīšanu par spēku zaudējušu

A.Ose

Par Valmieras pilsētas pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.98 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Valmieras pilsētā” apstiprināšanu

I.Ence

Par konceptuālu atbalstu projekta pieteikuma „Ūdens pilieni četrās sezonās - vides izpratnes pāri robežām palielināšana” sagatavošanai un iesniegšanai

M.Zālamane

Par piemiņas zīmes Cēsu pulka skolnieku rotai izveidi Leona Paegles ielā 1, Valmierā

R.Jemšika

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu

R.Jemšika

Par Valmieras pilsētas ietvju kopšanu ziemas laikā

R.Jemšika

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 21.10.2010. rīkojuma                  Nr.1-1-10/10/39 apstiprināšanu

I.Miķīte-Plusniņa

Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu

I.Miķīte-Plusniņa

Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu

I.Miķīte-Plusniņa

Par grozījumiem noteikumos „Kārtība, kādā tiek kompensēti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušies zaudējumi Valmieras pilsētas nozīmes maršrutos”

I.Štefenberga

Par dzīvojamās mājas

Lucas ielā 2A, Valmierā privatizācijas uzsākšanu

I.Eglītis
Par priekšfinansējumu Valmieras pamatskolai Mūžizglītības Comenius apakšprogrammas projektā „Starptautiskā sadarbība starp skolām bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām” T.Upners
Par uzturēšanas maksas noteikšanu Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas T.Upners
Informācija par Valmieras pilsētas pašvaldības partnerību         Latvijas - Igaunijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros izsludinātajā projektu konkursā Z.Iļķēna
Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.10.2008. sēdes lēmuma Nr.594 (protokols Nr.13, #45) „Par „Nolikums par inventarizācijām Valmieras pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu I.Štefenberga
Informācija par Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta izpildi 2010.gada 9 mēnešos I.Štefenberga
Par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrim „Si bemol” T.Upners
Par priekšfinansējumu Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas-attīstības centrs Mūžizglītības Comenius apakšprogrammas projektā „Starptautiskā sadarbība starp skolām bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām” T.Upners

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 01.07.2009. sēdes lēmumā Nr.353 (protokols Nr. 8, 3.§) „Par Valmieras pilsētas

pašvaldības domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”

I.Eglītis
Par Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora komandējumu uz Deli (Indija) I.Miķīte-Plusniņa
Par Valmieras pilsētas pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu I.Miķīte-Plusniņa

  • 1-0 no 0
© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība