LatviešuEnglish

Ceturdiena, 28.Augusts, 2014, Guste, Auguste
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Metodiskais darbs PII 2011./2012.m.g

Versija drukāšanai

Metodiskā darba mērķis - veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.
Uzdevumi:
1. veicināt bērnu lasīt, rakstīt prasmes apguvi dažādos vecumposmos;
2. turpināt pilnveidot integrētā mācību satura īstenošanu pirmsskolā rotaļnodarbību un bērnu patstāvīgas darbības veidā, sekmējot bērna vispusīgu (fizisko, psihisko un sociālo) un harmonisku attīstību;
3. veicināt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību;
4. atbalstīt un sekmēt mūsdienīgu, inovatīvu mācību līdzekļu, IT tehnoloģiju pielietošanu pirmsskolas pedagoģiskajā procesā;
5. atbalstīt un sekmēt mūsdienīgu un radošu pieeju pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku izglītības jomā/metodiķu un pedagogu profesionālajā pilnveidē;
6. turpināt pilnveidot un attīstīt veiksmīgas sadarbības formas starp izglītojamo, pedagogiem un vecākiem (aizbildņiem), un citām izglītības/kultūras iestādēm;
7. citi.

Plānotie pasākumi metodiskās darbības nodrošināšanai

 

 

Nr.p.k.
Pasākums
Laiks
Norises vieta
1.
 
 
 
 
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā/izglītības metodiķu sanāksme -2011./2012.m.g.mērķa un uzdevumu, metodiskā darba plāna plānošana.
27.09.2011. plkst.9.30
 
 
 
Valmieras pilsētas pašvaldības Mazā sēžu zāle
2.
Drošības dienas Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkni
09.2011.-11.2011.
Pirmsskolas izglītības iestādes; VP VRP Valmieras iecirknis
3.
Informatīvs seminārs Zvaigzne ABC „Kā strādāt ar integrēto komplektizdevumu sešgadīgiem bērniem Raibā pasaule”
10.10.2011. plkst.11.00
Valmieras Kultūras centrs
4.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā/izglītības metodiķu sanāksme par mācību līdzekļu iegādi izglītības programmas īstenošanai obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem
14.10.2011.
plkst.13.30
 
Valmieras pilsētas pašvaldības Mazā sēžu zāle
5.
Tikšanās ar Sia „MAGISTERS” grāmatu veikala pārstāvjiem par mācību līdzekļu krievu valodā piedāvājumu izglītības programmas īstenošanai obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem
25.10.2011.
plkst.11.00
VP3.PII „Sprīdītis”
6.
Seminārs - diskusija Valmieras pilsētas un novadu PII vadītāju vietniekiem izglītības jomā/izglītības metodiķiem un sākumskolu
pārstāvjiem„Pirmsskolas un sākumskolas apmācības procesa pilnveide”, tikšanās ar
Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāju Ivetu Kļaviņu
26.10.2011.
plkst.14.00
Valmieras Pārgaujas pamatskola
7.
VISC reģionālā konference „No pirmsskolas uz sākumskolu- rotaļas, mācības un dzīve”
03.11.2011.
plkst.10.00
Cēsu 2.pamatskola
8.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā/izglītības metodiķu sanāksme
16.11.2011.
plkst.10.00
Valmieras pilsētas pašvaldības Mazā sēžu zāle
9.
Labās prakses popularizēšana „Dažādas aktivitātes runāt prasmes veicināšanā 2gadīgiem bērniem”
24.11.2011.
plkst.10.00
VP6.PII struktūrvienība „Pienenīte”
10.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā/izglītības metodiķu sanāksme
08.12.2011.
plkst.10.00
VVBIVS-AC pirmsskolas grupas telpās
11.
Kursi PII darbiniekiem „Pirmās palīdzības sniegšana”
27.12.2011.
plkst.13.00-17.30;
28.12.2011.
plkst.8.00-12.00
 
VP SPII „Buratino”
12.
Metodiskā materiāla „DROŠĪBA? DROŠĪBA!” izstrādes konkursa PII pedagogiem, izziņošana
02.01.2012.
Valmieras pilsētas PII
13.
Kursi PII darbiniekiem „Pirmās palīdzības sniegšana”
03.,05.01.2012.
plkst.13.00-17.30
VP3.PII „Sprīdītis”
14.
Labās prakses popularizēšana – latviešu valoda, temats „Apģērbi”
17.01.2012.
plkst. 9.30
V2V pirmsskolas grupa
15.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā/izglītības metodiķu sanāksme
18.01.2012.
plkst.10.00
VVBIVS-AC pirmsskolas grupas telpās
16.
Bērnu tiesību aizsardzības inspektoru tikšanās ar pirmsskolas izglītības skolotājiem
8.,27.02., 2., 5., 9.,12.,15.,19., 30.03., 5., 13.04.2012. Plkst.13.15-14.45
Valmieras PII, pēc iepriekš sastādīta grafika
17.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā/izglītības metodiķu sanāksme
15.02.2012. plkst.9.30
Valmieras pilsētas pašvaldības Lielā sēžu zāle
18.
ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros kursi PII pedagogiem „Pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide” 3.variants
18.02., 3.,17.,24.,31.03.2012.
Valmiera
19.
Labās prakses popularizēšana „Runas un valodas attīstīšana un pilnveide”
 
23.02.2012.
plkst.10.00
VP5.PII struktūrvienība „Krācītes”
20.
ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros kursi:
  • PII vadītājiem un vadītāju vietniekiem izglītības jomā/izglītības metodiķiem „Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” 2.variants
  • PII pedagogiem „Pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide” 1.variants
..02./03.2012.
(kursu datumi būs zināmi pēc grupu nokomplektēšanas)
Valmiera
21.
Atstarotāju konkursa „Mans atstarotājs” izsludināšana VP PII grupām
05.03.2012.
Valmieras pilsētas PII
22.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā/izglītības metodiķu sanāksme
14.03.2012.
Valmieras pilsētas pašvaldības Mazā sēžu zāle
23.
Labās prakses popularizēšana „Sajūtas nosaka mūsu esamību un radošuma avotu"
28.03.2012. plkst. 9.00
VP SPII „Bitīte”
24.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā/izglītības metodiķu sanāksme
18.04.2012.
 
 
 
 
Valmieras pilsētas pašvaldības Mazā sēžu zāle
25.
Labās prakses popularizēšana „Fonētiskā (runas) ritmika”
...04.2012.
VVBIVS-AC pirmsskolas grupa
26.
Drošības dienas PII
...05.2012.
Valmieras PII
27.
VP PII Sporta spēles (5-6 gadīgie)
31.05.2012. plkst.10.00
V5V sporta laukums

 


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība