LatviešuEnglish

Otrdiena, 29.Jūlijs, 2014, Vidmants, Edmunds, Edžus
A A A
Meklēt Valmiera.lv:

Sabiedriskās apspriešanas

Versija drukāšanai

Paziņojums par līdzdalības iespējām Valmieras pilsētas attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādes procesā

Lai sekmētu Valmieras pilsētas un visas valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī veicinātu uzņēmēju konkurētspēju un nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, tiek izstrādāti Valmieras pilsētas politika plānošanas dokumenti nākamajam plānošanas periodam.

Izstrādē esošie politikas plānošanas dokumenti – Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam (Stratēģija) un attīstības programma 2015.-2020.gadam (Attīstības programma).

Šo dokumentu īstenošanas periods aptvers valsts noteikto un Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu (2014.-2020.gads), un tie tiks saskaņoti ar nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, tajos noteiktajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm.

Šobrīd Valmieras pilsētas attīstības plānošanu reglamentē Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2008.-2014.gadam Attīstības stratēģija 2008.-2014.gadam un Investīciju un rīcības plāns 2012.-2014.gadam.

Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādi veic Valmieras pilsētas pašvaldības domes apstiprināta izstrādes vadības grupa. Lai izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, tiks organizētas četras tematiskās darba grupas:

  • Uzņēmējdarbība;
  • Izglītība, kultūra, sports un atpūta;
  • Nodarbinātība, sociālā aizsardzība, veselība un drošība;
  • Infrastruktūra, daba un pilsētvide.

Tematisko darba grupu mērķis ir nodrošināt sabiedrībai iespēju līdzdarboties pilsētas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, nodrošināt nozaru speciālistiem iespēju izteikt viedokli, tādējādi ievērojot caurspīdīguma un atklātības principu lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldības līmenī.

Tematisko darba grupu sanāksmju norišu laiki:

Uzņēmējdarbība
22.05.2014. 09.00
03.06.2014. 10.00
Izglītība, kultūra, sports un atpūta
20.05.2014. 10.00
05.06.2014. 09.00 (precizēts)
Nodarbinātība, sociālā aizsardzība, veselība un drošība
20.05.2014. 15.00
30.05.2014. 14.00
Infrastruktūra, daba un pilsētvide
22.05.2014. 14.00
03.06.2014. 14.00

Sanāksmju norises vieta – Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša iela 2, Valmiera).

Komentārus, priekšlikumus un atsauksmes sabiedrības pārstāvjiem rakstiskā formā iespējams sniegt Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes laikā:

  • iesniegt personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2;
  • sūtīt pa pastu uz adresi: Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201;
  • sūtot uz e-pasta adresi pasts@valmiera.lv.

Pēc Stratēģijas un Attīstības programmas 1.redakcijas izstrādes, tā tiks nodota sabiedriskai apspriedei (2014.gada augustā/ septembrī) atbilstoši Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, lai pilsētas iedzīvotāji un citi interesenti varētu iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un izteikt par to savu viedokli un priekšlikumus pilnveidojumiem.

Stratēģiju un Attīstības programmu plānots apstiprināt Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē 2014.gada novembrī/ decembrī.

Atbildīgais darbinieks par Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādi ir Valmieras pilsētas pašvaldības kvalitātes vadītāja – Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja p.i. Raimonda Liepiņa, tālr. 64210870, e-pasts: raimonda.liepina@valmiera.lv.

Aktuālākā informācija par Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādi, kā arī informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapāwww.valmiera.lv un publicēta informatīvajā izdevumā „Valmiera domā un rada”.


© 2011 Valmieras pilsētas pašvaldība